Cláusula informativa de Naeko Handling Barcelona

Aquest missatge i els seus arxius adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari, podent contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l’autorització expressa de NAEKO HANDLING S.L. Si vostè no és el destinatari final si us plau elimini’l i informi’ns per aquesta via.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que NAEKO HANDLING S.L., en qualitat de RESPONSABLE, tractem la informació que ens ha facilitat amb la FINALITAT de prestar-li el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. DESTINATARIS: durant el període de durada del tractament es podran realitzar cessió de dades a les empreses del grup, per a realitzar prestacions de serveis auxiliars i per obligació legal. No es realitzarà cap transferència.

En tot moment, podrà Vostè exercitar els seus drets: 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a NAEKO HANDLING S.L.- CIF: B63206304, Dir. Postal: C/MARE DE DEU DE NURIA, 13-15 – Localitat:  SANT BOI DE LLOBREGAT – CP:  08830 — BARCELONA, també pot enviar un e-mail a: lopd@naeko.es

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: lopd@naeko.es indicant BAIXA en l’assumpte.

Pot consultar la INFORMACION AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-l’hi al nostre personal, o bé al correu electrònic lopd@naeko.es indicant en l’assumpte: INFORMACION AMPLIADA.

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de NAEKO HANDLING S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y  por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que NAEKO HANDLING S.L., en calidad de RESPONSABLE,  tratamos la información  que nos ha facilitado con la  FINALIDAD de prestarle el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo y enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. DESTINATARIOS: durante el periodo de duración del tratamiento se podrán realizar cesión de datos a las empresas del grupo, para realizar prestaciones de servicios auxiliares y por obligación legal. No sé realizará transferencia alguna.

 

En todo momento, podrá Ud. ejercitar sus derechos:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a NAEKO HANDLING S.L.- CIF: B63206304, Dir. Postal: C/MARE DE DEU DE NURIA, 13-15 – Localidad:  SANT BOI DE LLOBREGAT – CP:  08830 — BARCELONA, también puede enviar un email a: lopd@naeko.es

 

En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales (Art.21.2 de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@naeko.es indicando BAJA en el asunto

 

Puede consultar la INFORMACION AMPLIADA sobre Protección de Datos solicitándoselo a nuestro personal, o bien al correo electrónico lopd@naeko.es indicando en el asunto: INFORMACION AMPLIADA.

This message and its attachments are addressed exclusively to the recipient, and may contain sensitive information which is bound by professional confidentiality. It is not permitted to reproduce or distribute it without the express authorization of NAEKO HANDLING S.L. If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it forthwith and inform us by responding through this same channel.

In accordance with the provisions under Organic Law 3/2018, of December 5th, on the Protection of Personal Data, we inform you that NAEKO HANDLING S.L., as the COMPANY, processes the information you have furnished us with the PURPOSE of providing the service requested, billing you for it and sending relevant advertising related to our products and services. The data provided will be kept on file as long as the business relationship is maintained, or as long as necessary in order to comply with legal obligations. RECIPIENTS: During the period of duration of the treatment, data transfer may be made to the group companies, to perform auxiliary services and by legal obligation. I don’t know how to make any transfer.

At any time, you will be able to exercise your rights (regarding data protection):

You are entitled to access, correct, delete and object to the data relating to you, limit or directly oppose it being processed, or exercisethe right to remove it. Any such claims must be made in writing, accompanied by a copy of a valid official identity document, and addressed to NAEKO HANDLING S.L.-CIF:B63206304. Postal address: C/MARE DE DEU DE NURIA, 13-15 – City: SANT BOI DE LLOBREGAT –08830 – BARCELONA. You can also email to: lopd@naeko.es.

Where agreement is not reached, you also have the right to file a claim with the Spanish Agency for Data Protection. You may also opt out of receiving our publicity and marketing emails (Art.21.2 of the LSSI) by emailing: lopd@naeko.es and putting UNSUBSCRIBE in the subject line.

You can request FURTHER  INFORMATION on Data Protection directly from our personnel, or by emailing lopd@naeko.es putting FURTHER INFORMATION (on  Data Protection) in the subject line.