Duanes i impostos especials

NAEKO LOGÍSTICS en dependència de la duana ES000841-Barcelona-Carretera (trànsit terrestre i marítim), NAEKO HANDLING en dependència de la duana ES000801-Barcelona-Aeropuerto, i NAEKO HANDLING MADRID en dependència de la duana ES002801-Madrid-Aeropuerto.

Totes les empreses del grup NAEKO disposen d’autoritzacions duaneres en règims d’ADT (Magatzem de Dipòsit Temporal), Autorització com a receptor – expedidor de trànsits i LAME (Local Autoritzat per a Mercaderies d’Exportació).

NAEKO LOGISTICS a més de les esmentades autoritzacions, disposa de DAP (Dipòsit Duaner Públic), i dipòsit fiscal per a mercaderies en règim suspensiu d’IVA (DDA – dipòsit diferent del duaner). En tots els casos disposen de connexió telemàtica amb l’AEAT per als diferents tipus de missatges EDIFACT i els recintes que depenen de les Duanes aèries tenen creació d’sumàries per MAWB-HAWB.


Totes les instal · lacions de Naeko són recinte duaner

Veure instal·laciones